Koll3kt

Algemene voorwaarden

[vc_row full_width=”stretch_row” pgscore_enable_responsive_settings=”true” el_id=”1600857381137-91333555-69af” css=”.vc_custom_1603809447327{padding-top: 80px !important;padding-bottom: 80px !important;background-color: #f9f9f9 !important;}” element_css_md=”.vc_custom_1603809447329{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;}” element_css_sm=”.vc_custom_1603809447331{padding-top: 50px !important;}”][vc_column el_id=”1600857381190-2b0234d5-ea23″][vc_row_inner el_id=”1600857381237-e974e79d-bc81″][vc_column_inner el_id=”1600857381305-7c67d655-6554″ offset=”vc_hidden-md vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][vc_column_text]

ALGEMENE VOORWAARDEN

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner el_id=”1607334892807-e438c9d5-ef1f”][vc_column_inner el_id=”1607334892811-a6a3546b-198a”][vc_column_text]Algemene voorwaarden KOLL3KT

 

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. In de onderhavige algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Algemene voorwaarden: alle bepalingen in dit document, welke onder meer te vinden zijn op https://KOLL3KT.com/terms/.

KOLL3KT: de (handelsn)naam, waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Superior Goods B.V. wordt geëxploiteerd.

Wederpartij: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die met KOLL3KT een overeenkomst heeft gesloten, dan wel een aanbod daartoe heeft ontvangen.

Goederen en producten: alle door KOLL3KT verhandelde goederen en producten, waaronder kleding en aanverwante zaken.

Overeenkomst: een (schriftelijke) overeenkomst tussen KOLL3KT en een Wederpartij waarbij KOLL3KT zich verplicht de Wederpartij één of meer goederen of producten te leveren tegen betaling door de Wederpartij van de daarvoor geldende prijs.

Koop of afstand: de overeenkomst op afstand die een consumentenkoop, zoals bedoeld in artikel 7:5 Burgerlijk Wetboek, betreft.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst of afstand, zoals bedoeld in artikel 6:230g Burgerlijk Wetboek, waarbij in het kader van een door KOLL3KT georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van KOLL3KT en de Wederpartij en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van KOLL3KT en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 2. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen KOLL3KT en Wederpartij gesloten overeenkomsten, indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Het door de Wederpartij zonder tegenspraak accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming en toepassing ervan, voor zover deze algemene voorwaarden zijn bijgevoegd of reeds in bezit zijn van de Wederpartij.
 4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden, laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij van KOLL3KT wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. In afwijking van hetgeen bepaald in artikel 6:255 lid 3 Burgerlijk Wetboek, is KOLL3KT niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële Wederpartij voorkomende afwijkingen van het aanbod van KOLL3KT.
 7. De algemene voorwaarden zijn voor de laatste keer op 25 mei 2018 gewijzigd en kunnen te allen tijde gewijzigd worden en gelden onder voorbehoud van druk- en typefouten.

Artikel 2. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van KOLL3KT zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte dan wel aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Wederpartij aanvaard, heeft KOLL3KT het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. KOLL3KT kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Afbeeldingen, kleuren, tekeningen en vermeldingen van maten in de aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en offertes zijn slechts indicaties. KOLL3KT is niet aansprakelijk voor afwijkingen.
 4. Indien een aanbieding is samengesteld uit verschillende bedragen, is KOLL3KT niet verplicht een gedeelte van de aanbieding tegen een overeenkomstig deel van de in de aanbieding genoemde prijs uit te voeren.

Artikel 3. Overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen KOLL3KT en de Wederpartij komt tot stand nadat KOLL3KT de bestelling van de Wederpartij schriftelijk heeft bevestigd. KOLL3KT is gerechtigd bestellingen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. De overeenkomst kan slechts worden gewijzigd indien partijen dit schriftelijk overeenkomen.
 2. De Wederpartij garandeert dat de aan KOLL3KT verstrekte gegevens juist zijn.
 3. De Wederpartij is in geval van annulering of wijziging van de order na het tot stand komen van een overeenkomst tussen KOLL3KT en de Wederpartij door KOLL3KT te bepalen annuleringskosten verschuldigd. Deze annuleringskosten bestaan uit alle door KOLL3KT met het oog op de uitvoering van de order redelijkerwijs geleden verlies, gederfde winst en overige schade.
 4. Annulering of wijzigingen van de order is in ieder geval niet meer mogelijk in de periode van 14 dagen voorafgaande aan de leveringsdatum. In dat geval zal altijd de volledige hoofdsom, te vermeerderen met btw verschuldigd zijn.
 5. KOLL3KT is gerechtigd bij of na het aangaan van een overeenkomst, alvorens te presteren, van de Wederpartij te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden voldaan.
 6. De Wederpartij doet – behoudens het herroepingsrecht (vgl. art. 4.1 van deze voorwaarden) – afstand van alle rechten de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en/of vernietigen.
 7. Indien de Wederpartij haar verbintenis niet nakomt dan wel KOLL3KT goede grond geeft te vrezen dat zij haar verbintenis niet zal nakomen, en derhalve – zonder ingebrekestelling in verzuim verkeert – is KOLL3KT gerechtigd de nakoming van haar daartegen overstaande verplichtingen, alsmede die, die voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding of uit zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben gedaan, op te schorten, onverminderd de aan KOLL3KT krachtens de wet of deze algemene voorwaarden toekomende rechten.
 8. Onverminderd de verder toekomende rechten en het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde en onverminderd het recht op schadevergoeding, kan KOLL3KT, zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring, de overeenkomst ontbinden:
 • Ingeval de Wederpartij met de voldoening van haar betalingsverplichtingen in verzuim is, dan wel indien de Wederpartij één of meer van haar overige Verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet tijdig of niet volledig nakomt;
 • De Wederpartij surseance van betaling heeft aanvraagt.
 • De Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard.
 • Op de Wederpartij de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing wordt verklaard.
 • De Wederpartij de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest.
 • Ingeval de Wederpartij haar bedrijf verkoopt of liquideert.

Artikel 4. Koop op afstand

 1. In afwijking van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, kan de Wederpartij, indien en voor zover deze partij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en er sprake is van koop op afstand, als bedoeld in artikel 6:230o BW Burgerlijk Wetboek, de Overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien (14) dagen is verstreken, na:
 • de dag waarop deze consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen; of
 • de dag waarop deze consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zaak heeft ontvangen, indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd.
 1. Tijdens deze bedenktijd zal de Wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 2. Deze Wederpartij heeft geen recht van ontbinding bij:
 • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 1. Ingeval van rechtsgeldige ontbinding vergoedt KOLL3KT alle ontvangen bedragen en de leveringskosten. De Wederpartij zal de kosten moeten dragen voor het terugzenden van de zaken in geval van uitoefening van het recht van ontbinding.
 2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal KOLL3KT dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 3. De ontbinding dient te allen tijde schriftelijk te geschieden (vb. per e-mail, brief).

Artikel 5. Inschakeling derden

 1. KOLL3KT is bevoegd ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
 2. Indien KOLL3KT in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van derden, is zij – behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid veroorzaakt door leidinggevenden binnen het bedrijf van KOLL3KT – nimmer aansprakelijk voor schade welke hieruit voor haar voortvloeit. Onder schade wordt onder meer verstaan: beschadigingen aan eigendom van de Wederpartij en/of derden.
 3. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Artikel 6. Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 2. De door KOLL3KT genoemde prijzen zijn in Euro’s inclusief Btw, dan wel indien dit separaat staat aangegeven in andere valuta en/of exclusief Btw.
 3. Indien na het sluiten van de overeenkomst, maar voor de aflevering van producten of goederen, verhoging van prijsbepalende factoren, zoals maar niet beperkt tot grondstoffen, materialen, onderdelen, energieprijzen, vervoerskosten, invoerrechten, salarissen of sociale lasten, optreedt, is KOLL3KT gerechtigd die kostprijsverhogende factoren door te berekenen aan de Wederpartij.

Artikel 7. Leveringstermijn, leveringstermijn en uitvoering

 1. De door KOLL3KT opgegeven levertijden gelden nimmer als fatale termijnen. Overschrijdingen van de levertermijn brengt geen aansprakelijkheid van KOLL3KT met zich mee en geeft de Wederpartij niet het recht de order te annuleren of de ontvangst of de betaling van de producten te weigeren. De Wederpartij vrijwaart KOLL3KT van eventuele aanspraken van derden ter zake niet tijdig leveren door KOLL3KT.
 2. Levering vindt plaats door fysieke overdracht van de goederen en/of producten aan de wederpartij. Vanaf het moment van levering zijn de risico’s van verlies of schade aan de producten voor rekening en risico van de Wederpartij.
 3. Bij levering in gedeelten wordt elke fase als afzonderlijke transactie beschouwd en kan tevens op overeenkomstige wijze gefactureerd worden.
 4. Indien het niet mogelijk blijkt, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de Wederpartij, te leveren, behoudt KOLL3KT zich, nadat de Wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de goederen en/of producten op risico van de Wederpartij op te slaan. Na een tijdsverloop van twee weken nadat de Wederpartij in gebreke is gesteld, is KOLL3KT bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 5. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de Wederpartij de overeengekomen prijs te voldoen.

Artikel 8. Privacy en derden

 1. Ter uitvoering van de met de Wederpartij gesloten overeenkomst, is het voor KOLL3KT noodzakelijk bepaalde persoonsgegevens van de Wederpartij te verwerken en/of verstrekken aan derden. De gegevens zullen – behoudens een wettelijke plicht – slechts worden verstrekt aan een derde wanneer dit noodzakelijk is ter uitvoering van de overeenkomst.
 2. De rechten van de Wederpartij ter zake voornoemde verwerking van haar gegevens zijn terug te vinden in de bijgevoegde Privacyverklaring, welke de klant voor de totstandkoming van de overeenkomst diende te accepteren.
 3. Voor zover de door de Wederpartij verstrekte gegevens persoonsgegevens van een derde betreffen, verklaart de Wederpartij dat zij hiertoe gerechtigd is. Het is aan de Wederpartij hiertoe een verwerkersovereenkomst aan te gaan. De Wederpartij vrijwaart KOLL3KT voor mogelijke schade, in welke vorm dan ook, die derden lijden ten gevolge van deze verwerking, behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid door KOLL3KT.

Artikel 9. Betaling

 1. De Wederpartij dient binnen 30 dagen na de factuurdatum het factuurbedrag zonder enige korting op de door KOLL3KT op de factuur aangegeven bankrekening te voldoen.
 2. Door het enkel verstrijken van de betalingstermijn is de Wederpartij van rechtswege – derhalve zonder de verzending van een ingebrekestelling – in verzuim en rente verschuldigd gelijk aan 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De Wederpartij zal vanaf de dag dat zijn verzuim is ingetreden alle de door KOLL3KT gemaakte kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijke, ten laste komen.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang de Wederpartij KOLL3KT niet volledig betaald heeft, waaronder begrepen maar niet beperkt tot betaling van alle facturen, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, vergoedingen van alle kosten en rente, alsmede schadevorderingen wegens tekortkoming in de nakoming door de Wederpartij, behoudt KOLL3KT zich de eigendom voor van de door haar geleverde producten.
 2. De Wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Leverancier te bewaren en deze te verzekeren tegen risico als brand, ontploffing, schade en diefstal.
 3. Zodra de Wederpartij KOLL3KT volledig betaald heeft gaat de eigendom van het product over op de Wederpartij. Het staat de Wederpartij niet vrij om voordien zonder schriftelijke toestemming van KOLL3KT de producten te bezwaren, te verhuren, in bergruil af te staan of buiten zijn verblijf te verplaatsen. De Wederpartij is slechts met instemming van KOLL3KT gerechtigd de producten, waarvan KOLL3KT eigenaar is, aan derden te verkopen of te leveren.
 4. Indien de Wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er bij KOLL3KT gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Leverancier gerechtigd om de afgeleverde producten bij Afnemer weg te doen halen. De Wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen. De Wederpartij verleent nu reeds onherroepelijke machtiging aan KOLL3KT, dat zij of door haar aan te wijzen personen, de plaats waar de producten zich bevinden, mogen betreden, teneinde de producten mee te nemen. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening en risico van de Wederpartij.
 5. De Wederpartij is verplicht KOLL3KT terstond schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op goederen en/of producten waarop een eigendomsvoorbehoud van KOLL3KT.

Artikel 11. Reclames

 1. De Wederpartij dient na ontvangst van het product van KOLL3KT dit product meteen te inspecteren. Klachten met betrekking tot de door KOLL3KT geleverde producten moeten bij KOLL3KT zeven (7) dagen na ontvangst van goederen schriftelijk met een nauwkeurige omschrijving van de klacht bij KOLL3KT worden ingediend op straffe van verval van alle aansprakelijkheid van KOLL3KT. Klachten ten aanzien van deelleveringen mogen niet worden uitgesteld totdat alle overeengekomen producten zijn geleverd.
 2. Het staat de Wederpartij niet vrij een product te retourneren, voordat Leverancier daarmee schriftelijk heeft ingestemd, behoudens hetgeen bepaald in artikel 4. Acceptatie van retourzendingen mag door de Wederpartij nimmer als erkenning door KOLL3KT van gebreken in het geleverde dan wel als erkenning van aansprakelijkheid worden beschouwd. De kosten van retourneren zijn voor de Wederpartij en de producten blijven zijn risico.
 3. Indien een klacht wordt erkend, heeft KOLL3KT de keuze om de geleverde zaken te repareren, te vervangen of het factuurbedrag te crediteren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 4. Gedragen klachtgoederen- of producten die zullen worden teruggenomen, worden door de Wederpartij verzameld en worden op een door de KOLL3KT te bepalen tijdstip en wijze retour genomen. Vergoedingen middels creditering vindt plaats zodra KOLL3KT de klacht – naar haar volledige eenzijdig oordeel – gegrond acht.
 5. Gedragen klachtgoederen- of producten ouder dan 12 maanden na factuurdatum worden niet meer door ons in behandeling genomen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld van de zijde van KOLL3KT, is KOLL3KT niet aansprakelijk voor enige schade van de Wederpartij of derden.
 2. Aansprakelijkheid van KOLL3KT jegens de Wederpartij is in elk geval per gebeurtenis beperkt tot het laagste bedrag van ofwel de betreffende contractsom (factuurbedrag exclusief omzetbelasting) ofwel het bedrag dat KOLL3KT ter zake van zijn verzekeraar ontvangt, met een maximum van EUR 1.000 inclusief Btw.
 3. KOLL3KT is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade van de Wederpartij zoals gevolgschades en gederfde winst.
 4. De Wederpartij is gehouden KOLL3KT te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van aanspraken tot schadevergoeding, welke derden ten laste van KOLL3KT geldend mochten maken, indien de schade van derden is veroorzaakt door schending van octrooien en/of auteursrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens, modellen, materialen of onderdelen, dan wel door toepassingen van werkwijze, welke aan KOLL3KT door of vanwege de Wederpartij ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt of voorgeschreven.

Artikel 13. Overmacht

 1. In geval van overmacht heeft KOLL3KT het recht nakoming van al haar verplichtingen jegens de Wederpartij op de schorten en alle overeenkomsten met de Wederpartij geheel of gedeeltelijk te ontbinden met behoud van het recht op betaling van de reeds verrichte werk en de gemaakte kosten en zonder behouden te zijn enige boete of schadevergoeding te betalen.
 2. Onder overmacht in deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke van de wil van KOLL3KT onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, mobilisatie, binnenlandse en buitenlandse onrusten, overheidsmaatregelen, staking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, natuurverschijnselen, brand, en andere ernstige storingen in het bedrijf van KOLL3KT of diens leveranciers of derden die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.

Artikel 14. Garantie

 1. KOLL3KT staat in voor de degelijkheid van de door haar geleverde zaken en de daarvoor gebruikte materialen. Indien er sprake is van zaken welke geheel dan wel gedeeltelijk vervaardigd zijn uit natuurproducten kan er sprake zijn van afwijking van monsters. Voor zover daarbij sprake is van een binnen de branche gebruikelijke afwijking geeft zulks aan de Wederpartij geen aanspraak op retournering van de zaken dan wel op enige (schade)vergoeding. Voorts staat KOLL3KT uitsluitend in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken en de daarvoor gebruikte materialen indien deze zaken worden gebruikt op normale, zorgvuldige wijze en overeenkomstig de voorschriften van de KOLL3KT en de daarvoor gebruikte materialen, alsmede voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd. Deze garantie geldt niet indien KOLL3KT zaken van uitdrukkelijk overeengekomen mindere kwaliteit levert. KOLL3KT stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en/of verzenden.
 2. Op garantie kan geen aanspraak worden gemaakt als het defect of de slijtage het gevolg is van nalatig onderhoud of normaal gebruik. Bovendien kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de Wederpartij in gebreke blijft en niet aan zijn verplichtingen voldoet.
 3. In geval van vervanging of vergoeding wordt rekening gehouden met het gebruik dat inmiddels van het geleverde is gemaakt, waaronder slijtage gevolg van normaal gebruik.

Artikel 15. Verjaring

 1. Voor de Wederpartij verjaren alle rechtsvordering uit hoofde van de overeenkomst door verloop van in ieder geval twaalf (12) maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de vordering opeisbaar is geworden.

Artikel 16. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteurs- model en merkenrechten, met betrekking tot de producten van KOLL3KT mogen alleen met schriftelijke toestemming van KOLL3KT worden gebruikt ten behoeve van promotie- en/of publicatiedoeleinden, een en ander in de meest ruime zin des woords.
 2. De Wederpartij is gehouden, zodra hij kennisneemt van het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van KOLL3KT door derden, KOLL3KT daarvan terstond in kennis te stellen.

Artikel 17. Toepasselijk Recht

 1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens koopverdrag is uitgesloten.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.
 3. In geval de Wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen een (1) maand nadat KOLL3KT aan de Wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de Wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor de beslechting van het geschil door een wettelijk bevoegde rechter.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze algemene voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op:

Superior Goods B.V.

Sprangsevaart 20a

5161 JW Sprang Capelle

Nederland

Email: [email protected]

Phone: +31 (0) 6 41 83 93 29

KVK nr.: 55481612

BTW nr.: NL851732082B01[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]