Koll3kt

Disclaimer

Algemeen
De informatie zoals opgenomen op deze website is samengesteld door Superior Goods B.V. . (een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Sprang Capelle en kantoorhoudende aan Sprangsevaart 20a, 5161 JW), hierna te noemen: ”KOLL3KT “. KOLL3KT staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55481612.

Gebruik website
De op deze website getoonde informatie wordt door KOLL3KT met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. KOLL3KT verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door KOLL3KT worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Geen aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door KOLL3KT uitdrukkelijk uitgesloten. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel KOLL3KT zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. KOLL3KT aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer KOLL3KT hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat KOLL3KT de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. KOLL3KT aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door KOLL3KT niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
KOLL3KT, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KOLL3KT of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KOLL3KT is het niet toegestaan links naar sites van KOLL3KT weer te geven.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband houdend met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Ten aanzien van de bescherming en verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar het KOLL3KT Privacy Statement.

Wijzigingen
KOLL3KT spant zich in om uw persoonlijke informatie juist en up-to-date te houden. Mochten zich wijzigingen voordoen in uw persoonlijke informatie, dan verzoeken wij u vriendelijk deze wijzigingen schriftelijk door te geven aan KOLL3KT. Als u geen prijs stelt op de ontvangst van informatie over aanbiedingen en diensten, dan kunt u dit ook schriftelijk aan KOLL3KT laten weten. Wij behouden ons het recht voor het privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze internetsite worden gepubliceerd.

Datum: 23-05-2022